11°C

30
Powietrze
Cóż... Bywało lepiej.

PM1: 11.97
PM25: 18.27 (73,07%)
PM10: 22.01 (44,03%)
Temperatura: 10.87°C
Ciśnienie: 1011.38 hPa
Wilgotność: 85.19%

Dane z 15.10.2021 23:25, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook

Forum

"Prawo które nie służy narodowi to jest bezprawie"

2888 postów
Mińsk Mazowiecki Postów: 43913
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 43913
Wtorek, 12 października 2021 13:08:44
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Wolność jest straszna
Post edytowany
MIńsk Mazowiecki Postów: 2168
Zagłoba
MIńsk Mazowiecki, postów: 2168
Wtorek, 12 października 2021 13:10:42
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Dla mafiozów?
Mińsk Mazowiecki Postów: 43913
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 43913
Wtorek, 12 października 2021 13:12:03
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
pełno ich w platformie obywatelskiej
Żabodukt Postów: 53002
kumak
Żabodukt, postów: 53002
Czwartek, 14 października 2021 07:35:16
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Krakowski sędzia Waldemar Żurek wydał orzeczenie, że trzech nowych sędziów Sądu Najwyższego nie można uznać w „świetle prawa” za sędziów legalnych. Zastosował tym samym wyroki europejskich trybunałów https://oko.press/sedzia-zurek-wbrew-przylebskie...
Postów: 3852
Zolnierz
postów: 3852
Czwartek, 14 października 2021 08:01:13
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Sędzia stwierdza kto jest sędzia.....
To jest jakiś cech z średniowiecza?
Kto, się pytam, jest zacofany?
Żabodukt Postów: 53002
kumak
Żabodukt, postów: 53002
Czwartek, 14 października 2021 08:54:44
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Uchwała nr 04/2021
Komitetu Nauk Prawnych PAN z 12 października 2021 r.
w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego
z 7 października 2021 r.
Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, będący demokratycznym
przedstawicielstwem osób prowadzących badania naukowe w dyscyplinie nauki
prawne, stwierdza, że rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 3/21 z
7.10.2021 r.:
– jest dotknięte wadliwością wynikającą z nienależytej obsady składu;
– przyjmuje jako podstawę wnioskowania szereg twierdzeń nieznajdujących pokrycia
w stanie normatywnym (polskim i europejskim) i wiedzy prawoznawczej na ich temat;
– ma na celu legalizację niekonstytucyjnych, niezgodnych z prawem UE i Europejską
konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC) zmian w
wymiarze sprawiedliwości po 2015 r. oraz wywarcie nacisku na sędziów polskich,
aby pomijali wiążące ich wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i
odstępowali – pod groźbą odpowiedzialności dyscyplinarnej – od badania statusu
sędziów powołanych przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa.
Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 3/21 wydano w składzie
orzekającym z udziałem osób, które zostały wybrane na miejsca uprzednio zajęte. W
związku z tym, z przyczyn formalnoprawnych, nie można przypisać mu atrybutu
wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Komitet Nauk Prawnych PAN przypomina, że w
wyroku z 7 maja 2021 r. w sprawie Xero Flor przeciwko Polsce (skarga nr 4907/18)
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, iż rozstrzygnięcie Trybunału
Konstytucyjnego z udziałem osoby wybranej na miejsce już obsadzone narusza art. 6
ust. 1 EKPC. Taki organ nie spełnia wymogu „sądu ustawionego ustawą”.
Nie ma oparcia w prawie pogląd Trybunału Konstytucyjnego, jakoby prawo UE i
orzecznictwo TSUE kwestionowały nadrzędność konstytucji w polskim porządku
prawnym oraz uprawniały sądy krajowe do pomijania przepisów Konstytucji RP lub
kontroli legalności powołania sędziego przez Prezydenta RP. Dotychczasowa
praktyka nie potwierdza także przyjętego przez Trybunał Konstytucyjnego założenia,
jakoby organy UE działały poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę w
traktatach unijnych.
Trybunał Konstytucyjny wykroczył poza przysługujące mu kompetencje, stwierdzając
niekonstytucyjność przepisów Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Nie wykluczył, że w
przyszłości oceni zgodność z Konstytucją RP orzeczeń TSUE, „włącznie z
usunięciem ich z polskiego porządku prawnego”. Nie mieści się to w prawnych
możliwościach jego kontroli. Zgodnie bowiem z zasadą podziału kompetencji między
UE a państwa członkowskie – dokonywanie wykładni TUE należy do wyłącznej
kompetencji TSUE.
Twierdzenia mające uzasadnić rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego mają
charakter pozorny i pomijają rzeczywisty problem prawny – zmian w polskim
sądownictwie przeprowadzanych z naruszeniem Konstytucji RP, traktatów unijnych i
EKPC. Mają na celu legitymizowanie tych zmian, przede wszystkim przez
podważenie skutków prawnych wyroków TSUE. Rozstrzygnięcie Trybunału
Konstytucyjnego zagraża fundamentom całej UE, ingeruje w autorytet TSUE, a także
w kompetencje polskich sądów do bezpośredniego stosowania prawa UE. W efekcie
stawia to Polskę poza europejską przestrzenią prawną. Niebezpiecznie ogranicza
także prawo jednostek do skutecznego środka prawnego, do rozpatrzenia sprawy
przez sąd powołany zgodnie z prawem, niezależny od jakiejkolwiek innej władzy i
bezstronny – co jest fundamentem, na którym opiera się praworządność.
Komitet Nauk Prawnych podkreśla, że troska o dobro wspólne jest obowiązkiem
wszystkich obywateli, a szczególnie tych, którym powierzono sprawowanie władzy.
Żadne pokolenie, a tym bardziej grupa polityczna sprawująca w danym momencie
władzę, nie ma prawa traktować Państwa jako swojej wyłącznej własności. Komitet
przypomina – za wstępem do Konstytucji RP – o potrzebie „współpracy ze
wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej”. Efektywne uczestnictwo Polski w UE
przyczynia się do pokojowej współpracy między narodami, rzetelności i sprawności
instytucji publicznych w naszym państwie, a nade wszystko dobrze służy
zapewnieniu poszanowania wolności i praw obywateli Rzeczypospolitej.
Post edytowany
Załączone materiały graficzne widoczne są dla zalogowanych użytkowników
Żabodukt Postów: 53002
kumak
Żabodukt, postów: 53002
Czwartek, 14 października 2021 08:56:33
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Żołnierzu sędzią jest ten kto został prawidłowo powołany na sędziego.
Mińsk Mazowiecki Postów: 43913
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 43913
Czwartek, 14 października 2021 13:07:14
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
przez kogo POwołany ? pajacu
Żabodukt Postów: 53002
kumak
Żabodukt, postów: 53002
Czwartek, 14 października 2021 13:41:55
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Powołany prawidłowo kanalio
MIńsk Mazowiecki Postów: 2168
Zagłoba
MIńsk Mazowiecki, postów: 2168
Czwartek, 14 października 2021 14:31:24
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Ale podkręciļa się mam na forum atmosferka. Jedzie ciepłym g***em, bączeniem i piżmem. A i starymi ramolami.
Głupota jest bezwonna?
Post edytowany
Żabodukt Postów: 53002
kumak
Żabodukt, postów: 53002
Czwartek, 14 października 2021 14:46:09
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
dla głąba sailora wytłumaczenie- zolnierz niech nie ogłada
Sędzia Żurek po opinii trybunału mgr Przyłębskiej podważył status neosędziów. Komentarz Sędziego Żurka. 14 października 2021 #Kraków Relacja: Krzysztof Nowak #VideoKOD https://www.facebook.com/VidKOD/videos/1552846221734854...
Post edytowany
Mińsk Mazowiecki Postów: 43913
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 43913
Czwartek, 14 października 2021 15:17:09
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
jak się POczyta te brednie komuchów to POjęcie przygłup nabiera całkiem nowego wymiaru , łajdaku-kumaku
Żabodukt Postów: 53002
kumak
Żabodukt, postów: 53002
Czwartek, 14 października 2021 17:03:45
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
masz jeszcze jakieś wątpliwości po wywiadzie z panem sędzią?czegos nie zrozumiałeś?
Postów: 3852
Zolnierz
postów: 3852
Dziś, 4 godz. temu
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
A kto go POwołał? Tego Żurka?
Żabodukt Postów: 53002
kumak
Żabodukt, postów: 53002
Dziś, 2 godz. temu
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Sędziów w Polsce powołuje od 1989 Prezydent RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.

Zaloguj się aby uczestniczyć w dyskusji oraz uzyskać dostęp do większej ilości wątków na tym forum.

Aktualności

OK