16°C

16
Powietrze
Wspaniałe powietrze!

PM1: 7.40
PM25: 9.87 (39,48%)
PM10: 12.68 (25,37%)
Temperatura: 16.08°C
Ciśnienie: 1015.93 hPa
Wilgotność: 69.76%

Dane z 31.05.2020 21:35, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook

Radni wnioskują o szczególną ochronę mieszkańców Domów Pomocy Społecznej

01.04.2020
Radny Piotr Stępień (fot. mat. prasowe)

Przewodniczący powiatowego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Piotr Stępień skierował do Starosty i Zarządu Powiatu apel w sprawie objęcia szczególnym nadzorem Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Miński oraz wdrożenia niezbędnych rozwiązań w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się na ich terenie choroby COVID-19.

Niepokój radnych wzmacnia fakt, iż w ostatnich dniach doszło do rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników i mieszkańców dwóch jednostek pomocy społecznej w Polsce, powodując zakażenie kilkudziesięciu osób, paraliżując jednocześnie funkcjonowanie tych placówek. Zauważają także, iż początkiem bardzo szybkiego rozprzestrzenienia się koronawirusa we Włoszech także było spowodowane drastycznie wysoką zachorowalnością oraz śmiertelnością wśród mieszkańców domów opieki.

W skierowanym do władz wykonawczych powiatu apelu radni Prawa i Sprawiedliwości wnoszą o objęcie szczególnym nadzorem Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni, Domu Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni oraz Domu Pomocy Społecznej w Kątach, a także wdrożenie rozwiązań zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa w związku z trwającą epidemią choroby koronawirusowej COVID-19, w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się jej wśród mieszkańców i pracowników tych placówek. Podkreślają, iż mieszkańcy prowadzonych przez powiat Domów Pomocy Społecznej są osobami najczęściej w podeszłym wieku, w bardzo złym stanie zdrowia, bądź dotkniętymi wieloma chorobami. Zapewne infekcje koronawirusem wśród tych osób, wobec faktu chorób współistniejących lub zaawansowanego wieku, niestety groziłyby śmiercią wielu z nich. Jak zostało zaznacozne w omawianym piśmie, oczywistym jest, że w obecnej sytuacji najbardziej ryzykowny dla mieszkańców DPS-ów jest kontakt z personelem, który opiekuje się mieszkańcami, a oprócz tego funkcjonuje społecznie poza miejscem pracy. Jak zauważa przewodniczący Piotr Stępień „jednak tym bardziej, ze względu na duże zagrożenie epidemiologiczne należy w Domach Pomocy Społecznej zapewnić ciągłość opieki medycznej i opieki pielęgniarskiej. To jednak wymaga podjęcia szeregu niestandardowych decyzji dotyczących codziennego funkcjonowania tych placówek”.

W związku z tym powiatowi radni Prawa i Sprawiedliwości wrócili się o wdrożenie następujących rozwiązań:

- podjęcie faktycznych działań mających uniemożliwić wstęp na teren obiektów domów osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności;

- organizowanie życia zbiorowego osób przebywających w placówkach poprzez ograniczenie wzajemnego kontaktu oraz unikanie spotkań grupowych;

- natychmiastowe oddelegowanie wszystkich pracowników obsługi administracyjnej do wykonywania zadań służbowych poza miejscem pracy, jeśli tylko nie polegają one na bezpośredniej opiece nad mieszkańcami;

- wprowadzenie w miarę możliwości dla pozostałych pracowników systemu pracy rotacyjnej (np. w tygodniowych przedziałach), aby jak najmniejsze ich grupy miały ze sobą bezpośredni kontakt;

- w miarę potrzeb oddelegowanie personelu spoza zespołu opiekuńczo-terapeutycznego do wspomagania opieki nad mieszkańcami, w celu zapewnienia możliwości pracy rotacyjnej;

- premiowanie pracowników wykonujących zadania służbowe na terenie DPS w celu podjęcia przez nich szczególnie wysokich rygorów sanitarnych, także poza miejscem pracy;

- zastosowanie zalecenia, jakie w zakresie wykonywania zawodu medycznego wydał Minister Zdrowia, a polegającego na możliwym ograniczeniu aktywności zawodowej do jednego podmiotu, gdyż to właśnie pracownicy DPS z tej grupy często charakteryzują się podejmowaniem pracy w wielu jednostkach, mając kontakt bardzo dużą ilością innych pacjentów, mieszkańców i pracowników spoza danego domu;

- monitorowanie stanu zdrowia personelu oraz bezwzględne niedopuszczanie do przychodzenia do pracy pracownikom wykazującym objawy przeziębienia lub grypy;

- w przypadku problemów z zapewnieniem ciągłości w świadczeniu opieki, spowodowanych brakiem personelu do świadczenia usług w domu, podjąć kroki w celu oddelegowania pracowników dziennych ośrodków wsparcia z terenu powiatu, których działalność została zawieszona na podstawie polecenia wojewody, wydanego zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

- przygotowanie pomieszczeń, by osoby zarażone (będące w stanie niespełniającym przesłanek do hospitalizacji) mogły w nich przebywać na czas leczenia, a zlokalizowanych w wydzielonej części DPS, do której wówczas nie będą mieli dostępu pozostali, niezakażeni mieszkańcy placówki i niezakażony personel.

Jednocześnie radni Prawa i Sprawiedliwości poprosili władze wykonawcze powiatu o traktowanie pracowników jednostek pomocy społecznej na równi z pracownikami służby zdrowia przy podziale środków higienicznych oraz środków ochrony osobistej, a także zainicjowanie szerszej współpracy domów z jednostkami takimi jak SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim w celu wymiany potrzebnych środków tego typu.

Radni zaznaczają, że przedłożona sprawa posiada dla nich charakter priorytetowy i liczą na szybką, poważną oraz adekwatną do skali zagrożenia reakcję, jednocześnie deklarując wsparcie we właściwym zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla mieszkańców oraz pracowników prowadzonych przez powiat miński Domów Pomocy Społecznej. Jak jednak zastrzegają, w przypadku braku stosowanej reakcji rozważają złożenie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w celu zapoznania się z podjętymi działaniami oraz zobligowania Zarządu do wdrożenia najwyższych standardów niezbędnych dla bezpiecznego funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej. - Nade wszystko prosimy jednak o rozważne podejmowanie decyzji, w porozumieniu z pracownikami, tak by uwzględnić specyfikę pracy każdego z członków zespołów naszych Domów Pomocy Społecznej - podsumowuje radny Piotr Stępień zapewniając o pełnej dyspozycyjności radnych jego klubu w razie potrzeby dokonania zmian w budżecie powiatu lub innych decyzji lezących w kompetencjach Rady Powiatu.

mat. prasowe


Inne aktualności

OK