-14°C

116
Powietrze
Bardzo zła jakość powietrza!

PM1: 73.14
PM25: 146.25 (584,98%)
PM10: 204.25 (408,5%)
Temperatura: -13.93°C
Ciśnienie: 1020.48 hPa
Wilgotność: 85.75%

Dane z 18.01.2021 17:15, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook

Mieszkanie Plus, Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych oraz Profilaktyka raka szyjki macicy, czyli XXIV sesja Rady Miasta w skrócie

01.12.2020

To najważniejsze spośród wielu tematów, jakie omawiano na XXIV sesji Rady Miasta – relacjonuje specjalnie dla portalu minskmaz.com radny Łukasz Lipiński z Mińskiego Forum.

Profilaktyka ratująca życie

Podczas sesji został uchwalony Program Polityki Zdrowotnej „Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób wywoływanych przez zakażenie wirusem HPV dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2021-2022”.

Rak szyjki macicy jest czwartym na całym świecie a szóstym w Polsce najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet. W Polsce odnotowuje się ok. 3 000 zachorowań rocznie, 50% chorych umiera. Jednocześnie jest to jeden z niewielu nowotworów, który w krótkim czasie możemy znacznie ograniczyć lub nawet wyeliminować! Wszystko za sprawą szczepionki oraz programów badań profilaktycznych. Niestety, pomimo tak ogromnych korzyści, jakie za sobą niesie, szczepienie przeciw HPV znajduje się jedynie w grupie szczepień zalecanych, co oznacza, że nie jest ono finansowane ze środków państwowych. Dlatego w trosce o życie i zdrowie kobiet już od kilku lat z budżetu Miasta finansowane są Programy Polityki Zdrowotnej „Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób wywoływanych przez zakażenie wirusem HPV dla Miasta Mińsk Mazowiecki”. Obecny został przyjęty na lata 2021-2022 i stanowi kontynuację poprzedniej edycji programu realizowanego w latach 2018-2020 – wyjaśnia Łukasz Lipiński.

Poprzez realizację Programu, Miasto Mińsk Mazowiecki podejmie działania długofalowe w zakresie zwiększenia poziomu wyszczepialności na omawiane schorzenia w grupie docelowej, tj. co najmniej 60% dziewczynek w wieku 13 lat z terenu Miasta. Jednocześnie, poprzez objęcie uczestników działaniami o charakterze promocyjnym, mającymi na celu zwiększenie świadomości w zakresie ryzykownych zachować seksualnych i możliwej profilaktyki HPV, z Programu skorzystają również chłopcy z tej samej grupy wiekowej, a także rodzice tych dzieci.

Przybliżony całkowity koszt programu szczepień wyniesie ok. 250.000,00 zł

Cała uchwała znajduje pod adresem: Uchwala XXIV.223.2020 (minsk-maz.pl)

Wynik głosowania:  imienne głosowanie radnych

 Pomoc w walce z nałogiem

Kolejnym istotnym punktem sesji było przyjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na 2021 r.

Głównym celem Programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z używania alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych, podejmowanych w szczególności przez dzieci i młodzież.

Wśród priorytetowych zadań można wymienić m.in.:

 • objęcie osób i rodzin z problemem alkoholowym, problemem narkomanii lub doświadczających przemocy w rodzinie bezpłatną pomocą terapeutyczną, psychologiczną, pedagogiczną i prawną w punkcie informacyjno-konsultacyjnym przy ul. Juliana Tuwima 1,
 • prowadzenie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych, osób z syndromem DDA oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie,
 • wsparcie finansowe działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych w szkołach podstawowych oraz świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych prowadzących programy socjoterapii, w tym dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, problemem narkomanii lub rodzin zagrożonych uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie,
 • prowadzenie warsztatów umiejętności rodzicielskich przygotowujących do wychowania dzieci bez używek i stosowania przemocy,
 • wspieranie działalności grup samopomocowych skupiających osoby uzależnione i ich rodziny,
 • upowszechnianie i wspieranie realizowanych w szkołach programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży,
 • wspieranie dzieci i młodzieży w zakresie alternatywnych form spędzania wolnego czasu o charakterze rekreacyjnym lub sportowym, uwzględniające działania profilaktyczno-wychowawcze.

Cała uchwała znajduje pod adresem: Uchwala XXIV.224.2020 (minsk-maz.pl)

Wynik głosowania:  imienne głosowanie radnych

Mieszkanie Plus

Podczas sesji została przyjęta również uchwała w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji dla mieszkań w ramach programu „Mieszkanie Plus” w Mińsku Mazowieckim.

Program „Mieszkanie Plus” powstał, by wspierać wszystkich, którzy – z różnych względów – nie mogą sobie pozwolić na własne mieszkanie.

Przypomnijmy, że ta uchwała została zdjęta z porządku obrad na poprzedniej sesji Rady Miasta. Powód?

„Według wielu radnych zasady przeprowadzania naboru wniosków, a głównie zasady przeprowadzania oceny punktowej wymagały dodatkowych zmian. „Mieszkanie Plus” z założenia to program prorodzinny i chcieliśmy iść w tym właśnie kierunku. Dlatego zwołaliśmy specjalną debatę, na którą zostali zaproszeni radni wszystkich klubów oraz Burmistrz Marcin Jakubowski. Zaproponowaliśmy zmiany, przeanalizowaliśmy ponownie punkt po punkcie i wypracowaliśmy wspólne stanowisko” – komentuje Mariusz Kulma z Mińskiego Forum.

Uchwała wywołała wiele emocji podczas sesji Rady Miasta. W czasie debaty został uwzględniony wniosek radnego Mariusza Kulmy z Mińskiego Forum, który pozwolił na osiągnięcie kompromisu w kwestii przyznawanych punktów.

„Wspólnie wypracowaliśmy naprawdę dobre kryteria pierwszeństwa w programie „Mieszkanie Plus”, z korzyścią przede wszystkim dla młodych i wielodzietnych rodzin. Potwierdzeniem tego jest jednogłośne przyjęcie uchwały przez Radę Miasta” – dodaje Mariusz Kulma

Kryterium pierwszeństwa         

 1. Żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego na dzień złożenia wniosku nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz nie przysługuje jej spółdzielcze prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny. 25 punktów
 2. Osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest najemcą lokalu wchodzącego w skład zasobu miasta Mińsk Mazowiecki, która zobowiązuje się do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia tego lokalu w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy najmu mieszkania przez najemcę. 25 punktów
 3. W skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba, która w zeznaniu podatkowym za ostatni rok podatkowy wskazała jako miejsce zamieszkania miasto Mińsk Mazowiecki. 25 punktów
 4. W skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba, która została zakwalifikowana do najmu socjalnego lokalu lub najmu lokalu komunalnego z zasobu miasta Mińsk Mazowiecki. 20 punktów
 5. Osoba do 16 roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn.zm.). 5 punktów
 6. Osoba powyżej 16 roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.). 5 punktów
 7. Najemca był w przeszłości właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego lub przysługiwało mu w przeszłości spółdzielcze prawo do lokalu, którego przedmiotem był lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, lecz wskutek działania żywiołu lub katastrofy budowlanej utracił ten budynek lub lokal. 5 punktów
 8. W skład gospodarstwa domowego wchodzi osoba powyżej 60 roku życia. 5 punktów
 9. W skład gospodarstwa domowego wchodzi osoba, która prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie co najmniej od dnia 01.09.2020 r. 5 punktów
 10. W skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba, która podlegała wywłaszczeniu praw do nieruchomości obejmującej budynek mieszkalny lub budynku o funkcji mieszanej, obejmującej funkcję mieszkaniową. 3 punkty
 11. Wszystkie osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego, które ukończyły 25 lat są uczniami bądź studentami lub są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. 3 punkty
 12. W skład gospodarstwa domowego wchodzi osoba pełnoletnia, która nie ukończyła 25 roku życia. 3 punkty
 13. W skład gospodarstwa domowego wchodzi dziecko. Przez dziecko należy rozumieć osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, pozostającą pod władzą rodzicielską, bądź opieką prawną najemcy i wspólnie z nim zamieszkującą. 6 punktów za każde dziecko
 14. W skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba, która nie ukończyła 3 lat. 3 punkty

Cała uchwała znajduje pod adresem: Uchwala XXIV.227.2020 (minsk-maz.pl)

Wynik głosowania:  imienne głosowanie radnych

Łukasz Lipiński: bezpartyjny Radny z ramienia Mińskiego Forum. W Radzie Miasta od 2010 r, obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Samorządności, Spraw Lokalnych i Praworządności. Z zawodu prawnik. Pomysłodawca i jeden z koordynatorów Mińskiej Ligi Koszykówki.


Inne aktualności

OK