14°C

11
Powietrze
Wspaniałe powietrze!

PM1: 5.09
PM25: 6.36 (42,41%)
PM10: 6.80 (15,11%)
Temperatura: 13.55°C
Ciśnienie: 1018.51 hPa
Wilgotność: 94.00%

Dane z 25.06.2024 05:30, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook
REKLAMA

XLII sesja Rady Powiatu w skrócie

14.11.2023

Informacja dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o stanie dróg powiatowych oraz przygotowaniu do sezonu zimowego 2023/2024, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023, zatwierdzenie programu naprawczego dla SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim czy zgoda na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mińskiego mieszczącej się przy szpitalu to część z punktów porządku obrad sesji, która odbyła się w Starostwie Powiatowym 25 października br.

Na początek przewodniczący rady Mirosław Krusiewicz poinformował, że Zarząd Powiatu przyznał 13 uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat Miński stypendia za wysokie wyniki w nauce. Stypendium przyznawane jest uczniowi każdego typu szkoły, który uzyskał najwyższą średnią w szkole, jednak nie niższą niż 4,80. Stypendium przyznano na okres od września 2023 r. do czerwca 2024 r. w wysokości 350 zł miesięcznie. Wśród uczniów objętych stypendiami znaleźli się: Julia Tabała (LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Maz.), Karina Kolińska (LO w ZS nr 1 w Mińsku Mazowieckim), Maciej Peciak (Technikum w zawodzie technik informatyk w ZS nr 1 w Mińsku Mazowieckim), Paweł Pachnik (Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych w ZS nr 1 w Mińsku Mazowieckim), Sebastian Ruta (LO w ZSE w Mińsku Mazowieckim), Dominik Sarna (Technikum w zawodzie technik rachunkowości w ZSE w Mińsku Mazowieckim),  Małgorzata Król (LSP w ZSE w Mińsku Mazowieckim), Miłosz Źrodowski (Technikum w zawodzie technik elektronik w ZSZ nr 2 w Mińsku Mazowieckim), Oliwia Biela (LO w ZS im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim), Weronika Maciak (Technikum w zawodzie technik analityk w ZS im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim), Kamila Ziółkowska – uczennica Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie cukiernik w ZS im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim), Amelia Borysiuk (Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim), Joanna Zuzanna Kamińska (Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie kucharz w Zespole Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim).

Tradycyjnie starosta miński Antoni J. Tarczyński przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu między sesjami. Dla mieszkańców Mińska Mazowieckiego istotna może być informacja o uzyskaniu przez Powiat dofinansowania na przebudowę (remont) ul. Jasnej (droga powiatowa). 

Informacja dyrektora ZDP o przygotowaniu do sezonu zimowego została przyjęta bez uwag.  Zapewnienie dogodnych warunków przejazdu płynności ruchu oraz całkowitego bezpieczeństwa jest zadaniem bardzo trudnym, ponieważ zarówno opady śnieżne, jak i śliskość zimowa, są zjawiskiem często o charakterze żywiołowym. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg realizowane są w oparciu o trzy spośród sześciu standardów zimowego utrzymania dróg (IV, V i VI). Drogi w standardzie IV utrzymywane są w pierwszej kolejności. W przypadku standardu V i VI jako pierwsze obsługiwane są drogi (odcinki dróg), na których występuje wzmożony ruch komunikacji zbiorowej oraz komunikacja dowożąca dzieci do szkół. 

Ważna jest kwestia utrzymania nawierzchni chodników w okresie zimowym. Na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele oraz zarządcy

nieruchomości zostali zobowiązani do dbania o czystość i porządek na terenie nieruchomości, za które są odpowiedzialni. Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt. 4 tej ustawy, właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek usuwania śniegu, lodu oraz usuwania błota i innych zanieczyszczeń z chodników, które znajdują się wzdłuż ich nieruchomości. Chodniki położone wzdłuż dróg powiatowych, które nie podlegają przepisom tej ustawy, będą utrzymywane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowiecki. Należy zwrócić uwagę, że utrzymanie sieci chodników, na tak rozległej sieci dróg powiatowych zarządzanych przez powiatową jednostkę jest procesem kosztownym, trudnym w realizacji przy obecnym zapleczu technicznym kierowanym do zimowego utrzymania dróg i bardzo złożonym. Dla przykładu środki finansowe poniesione na zimowe utrzymanie dróg w sezonie w 2022 roku wyniosły 1 044 784,56 zł.

Dyrektor SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim, w punkcie dotyczącym sytuacji finansowej szpitala, wspomniał dodatkowo o dotacji, jaką placówka pozyskała, w wysokości 10,3 mln zł na rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Rada Powiatu wyraziła szpitalowi w Mińsku Mazowieckim zgodę na wydzierżawienie i adaptację gruntu przeznaczonego pod parking komercyjny wraz z jego obsługą. W związku z przeprowadzonymi konsultacjami pn. „Wstępne konsultacje rynkowe związane z możliwością współpracy w zakresie dzierżawy i adaptacji gruntu przeznaczonego na parking komercyjny wraz z jego obsługą” dyrektor SPZOZ zwrócił się z prośbą do Rady Społecznej przy SP ZOZ o wydanie opinii, a ta była pozytywna. Parking będzie wykonany w systemie szlabanowym wraz z jego obsługą. Efektem będzie zagospodarowanie ok. 1380 m2 powierzchni gruntu, na którym powstanie 67 miejsc parkingowych. W ramach zadania powstanie także stała organizacja ruchu na terenie szpitala, co zdecydowanie usprawni komunikację. Planowany okres dzierżawy do 10 lat.

W sprawach różnych przewodniczący rady wspomniał o piśmie mieszkańca Mińska Mazowieckiego zakłopotanego niedogodnościami w organizacji ruchu na ul. Chróścielewskiego (droga powiatowa). Zaznaczyć należy, że opracowany jest projekt budowy ul. Chróścielewskiego, a Powiat oczekuje na decyzję o dofinansowaniu inwestycji ze źródeł rządowych, ponieważ całkowita wartość budowy to ok. 12 mln zł.


Alicja Cichoń – radna Koalicji Obywatelskiej. W Radzie Powiatu Mińskiego od 2018 roku. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.


Inne aktualności

OK