3°C

79
Powietrze
Zła jakość powietrza!
Jakość powietrza możemy określić jednym słowem - FATALNIE.

PM1: 42.28
PM25: 64.11 (256,45%)
PM10: 93.58 (187,16%)
Temperatura: 2.72°C
Ciśnienie: 1021.33 hPa
Wilgotność: 93.75%

Dane z 21.02.2020 20:10, airly.pl


facebook

Ocena funkcjonowania strefy płatnego parkowania, czyli XI sesja Rady Miasta w skrócie

23.10.2019

Radni dyskutowali o tym na sesji, ale to nie jedyne ważne tematy, jakie na niej omawiano – relacjonuje specjalnie dla portalu minskmaz.com radny Łukasz Lipiński.

Na ostatniej sesji Rady Miasta poddano ocenie funkcjonowanie strefy płatnego parkowania i komunikacji miejskiej. Uchwalono także Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na 2020 rok. Zajęto się również dzierżawą nieruchomości położonych w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Pięknej 26. Dyskutowano także o zmianach w budżecie miasta na 2019 rok.

– Wszyscy wiemy, jakie emocje budzą w nas kwestie związane z komunikacją miejską oraz Strefą Płatnego Parkowania. Część z nas jest zadowolonych, część uważa, że zarówno autobusy jak i parkowanie powinno być za darmo. Liczę, że obie strony zainteresuje przedstawiona przez Burmistrza ocena funkcjonowania strefy płatnego parkowania i komunikacji miejskiej – przekonuje Łukasz Lipiński.

Można się z niej dowiedzieć, że m.in.:

 • pierwszy przejazd komunikacją miejską miał miejsce 8 stycznia 2018 roku,
 • w mińsku działają trzy linie autobusowe M1, M2 M3, na których łącznie jest 67 przystanków autobusowych,
 • autobusy kursują 7 dni w tygodniu ze średnią częstotliwością 40 min w dni powszednie, w sobotę i niedziele kursy są rzadsze,
 • operatorem przewozu jest PKS „Polonus”, który zapewnił 2 autobusy Karsan Atak i 2 autobusy ZAZ A10 oraz jeden pojazd rezerwowy,
 • wszystkie autobusy są niskopodłogowe, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • dla mieszkańców komunikacja jest bezpłatna wystarczy posiadać Mińską Kartę Mieszkańca. A dla osób jej nieposiadających bilet jednorazowy kosztuje 2 zł (normlany) oraz 1 zł (ulgowy),
 • w 2018 r wydano 9001 Mińskich Kart Mieszkańca i sprzedano łącznie 34890 biletów jednorazowych.

A jeśli chodzi o Strefę Płatnego Parkowania, to działa ona od 1 stycznia 2018 r. Postój na jej obszarze jest płatny od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-16.30 z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Opłatę za parkowanie można uiścić poprzez:

 • zakup biletu jednorazowego w jednym z 47 parkometrów – w 2018 r. zakupiono tak 351842 biletów za łączną kwotę 697.883,50 zł,
 • wniesienia opłaty za pomocą aplikacji mobilnych - w 2018 r. zakupiono tak 12071 biletów za łączną kwotę 19.293,24 zł,
 • zakup za 120 zł rocznej karty abonamentowej dla mieszkańców Mińska – wydano 1780 takich kart,
 • zakup karty zryczałtowanej kwartalnej za 240 zł dla osób spoza Mińska – wydano 94 karty,
 • zakup rocznej karty ryczałtowej dla osób spoza Mińska za 800 zł. – wydano ich 10,
 • osoby mieszkające w danej podstrefie mogą otrzymać kartę uprawniająca do bezpłatnego parkowania, z tego uprawnienia skorzystało 836 osób.

Z tytułu nieuiszczania opłaty za postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania wystawiono łącznie w całym 2018 roku 9059 wezwań do zapłaty.

Cały dokument znajduje się tutaj 

Ważna profilaktyka

Istotną sprawą było także przyjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na 2020 r.

Określa on mińską strategię prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w tym ograniczeniem dostępności napojów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Wśród priorytetowych zadań można wymienić m.in.:

 • rozwijanie edukacji publicznej mającej na celu informowanie o problemach i szkodach związanych z nadużywaniem alkoholu oraz używaniem narkotyków,
 • wspieranie świetlic opiekuńczo-wychowawczych w szkołach oraz miejsc wsparcia środowiskowego i klubów młodzieżowych prowadzących programy socjoterapii i udzielających innego rodzaju wsparcia,
 • promowanie zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji, w szczególności poprzez upowszechnianie i wspieranie adresowanych do dzieci i młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
 • zwiększenie dostępności programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin,
 • zwiększenie dostępności pomocy prawnej, pedagogicznej, psychologicznej i innej skierowanej dla rodzin doświadczających problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków oraz związanych z przemocą w rodzinie,
 • prowadzenie wobec osób uzależnionych od alkoholu działań motywujących do leczenia.

Cała uchwała znajduje się tutaj. Wynik głosowania: http://minsk.esesja.pl/glosowanie/225944/5fcf19419d8f4db

Dzierżawa dla Fundacji EBU

– Dla osób związanych ze stowarzyszeniami, klubami sportowymi i organizacjami pozarządowymi istotną uchwałą jest ta dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Pięknej – wyjaśnia Łukasz Lipiński.

Od 2016 roku nieruchomość była użyczona na rzecz Fundacji Rozwoju Międzykulturalnego EBU z przeznaczeniem na działalność oświatowo-kulturalną. W trakcie trwania użyczenia budynek został wyremontowany i wyposażony za łącznie 105 961,84 zł, z tego wkład miasta wyniósł 40.470,00 zł, a Fundacji EBU 65.491,84. Dodatkowo dzięki współpracy miasta i Fundacji EBU udało się pozyskać dofinansowanie na termomodernizację budynku w wysokości 115.152,00 zł. Obecnie Fundacja EBU wystąpiła z wnioskiem o wydzierżawienie tego terenu na okres 5 lat, a Burmistrz pozytywnie rozpatrzył ten wniosek i przygotował projekt uchwały w tej sprawie.

Cała uchwała znajduje się tutaj. Wynik głosowania: http://minsk.esesja.pl/glosowanie/225943/822b89b510f74ac

Zmiany w budżecie

Radni dokonali także zmian w budżecie miasta.

 • zwiększyli o 1.994.511,04 zł dotacji celowej w ramach projektu „Rozbudowa systemu gospodarki wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap”.
 • zwiększyli o 870.394,00 zł wydatki na Szkołę Artystyczna, związane jest to z wyrokiem sądu apelacyjnego w sprawie rozliczenia za wykonane roboty budowlane związane z realizacją w latach ubiegłych zadania „Przebudowa MSA wraz z budową sali koncertowej”, wykonane przez Konsorcjum firm Plesmar Sp. z o. o. oraz CHM OBRAS E Infraesttrusturas S.A.

Cała uchwała znajduje się tutaj. Wynik głosowania: http://minsk.esesja.pl/glosowanie/232839/52a2340bee0042a

Łukasz Lipiński: bezpartyjny Radny z ramienia Mińskiego Forum. W Radzie Miasta od 2010 r, obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Samorządności, Spraw Lokalnych i Praworządności. Z zawodu prawnik. Pomysłodawca i jeden z koordynatorów Mińskiej Ligi Koszykówki.

Relację z ostatniej sesji Rady Miasta można obejrzeć na YouTube pod linkiem:  https://www.youtube.com/watch?v=xRwT5eRvrpc


Inne aktualności

OK