19°C

36
Powietrze
Cóż... Bywało lepiej.

PM1: 14.12
PM25: 21.62 (144,11%)
PM10: 28.57 (63,49%)
Temperatura: 18.60°C
Ciśnienie: 1023.69 hPa
Wilgotność: 86.50%

Dane z 26.09.2023 22:20, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook
REKLAMA

Działka z możliwością zab.zagrodowej,budowę na zgł,rekr

1/
Ogłoszenie od: Mirosław E-mail: (podany, widoczny dla zalogowanych użytkowników) Telefon: 511080460 Rozmowę rozpocznij od: Dzwonię w sprawie ogłoszenia znalezionego na minskmaz.com - 'Działka z możliwością zab.zagrodowej,budowę na zgł,rekr Dodano 18 września 2023 Wygasa 11 grudnia 2023 QRCode
Sprzedam działkę o pow. 0,30 ha (3012m) i wymiarach ok. 30 m x 100 m – położoną w miejscowości Budy Łękawickie, gmina Siennica. Działka pod zabudowę zagrodową lub budowę dla osób ze statusem rolnika, idealna na wypoczynek/rekreację, budowę na zgłoszenie (do 70 m). Dojazd utwardzoną drogą, media w pobliżu. Założona księga wieczysta.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na terenach rolniczych ozn. R28 i w niewielkiej części na terenach lasów ozn. ZL115. Ponadto działka leży na terenie Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Cisza, spokój, piękna okolica, dogodny dojazd. (15 km – Mińsk Mazowiecki, 4 km Cegłów, 3km Siennica). MPZP nie zawiera zakazu zabudowy dla tej działki. Wyznaczona w MPZP linia zabudowy 12 m od granicy lasu – zgodnie z zamieszczonym wycinkiem MPZP.
Na terenach R (tereny rolnicze), zgodnie z ich charakterem, jeśli nie ma zakazu zabudowy można realizować zabudowę, która w rozumieniu przepisów odrębnych jest klasyfikowana jako tereny rolnicze (czyli m.in. zabudowę zagrodową).
Cena: 28 zł/m2. (84336,00 zł)
Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV.0007.327.2018 Rady Gminy Siennicy z dnia 25 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Pogorzel, Wojciechówka, Julianów, Strugi Krzywickie, Krzywica, Łękawica, Budy Łękawickie, Boża Wola, Swoboda:


Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV.0007.327.2018 Rady Gminy Siennicy z dnia 25 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Pogorzel, Wojciechówka, Julianów, Strugi Krzywickie, Krzywica, Łękawica, Budy Łękawickie, Boża Wola, Swoboda:

§ 36. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem od R1 do R44 ustala się:
1) przeznaczenie – tereny rolnicze;
2) dopuszczenie budowy modułów ogniw fotowoltaicznych o mocy nieprzekraczającej 100 kW wraz
z towarzyszącą im siecią i obiektami infrastruktury, lokalizowanych poza gruntami rolnymi stanowiącymi użytki rolne klas I-III, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) zachowanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych.
2. Dla terenów oznaczonych symbolami R1, R2, R5, R11, R14, R15, R18, R21, R37, R39, R40, R43, R44 ustala się zakaz budowy budynków.
3. Dla terenów nie wymienionych w ust. 2 ustala się:
1) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych,
b) wysokość zabudowy do 11,0 m,
c) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 15º do 45º;
2) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalną intensywność zabudowy na 0,4,
c) minimalną intensywność zabudowy na 0,01,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na 50procent,
e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki maksymalnie na 0,2
4. Dla terenu R23 mają w szczególności zastosowanie ustalenia § 15.
5. Dla terenu R6 mają w szczególności zastosowanie ustalenia § 17.
6. Dla terenu R6 mają w szczególności zastosowanie ustalenia § 18.
7. Dla terenu R1, R2, R9, R10, R19, R26, R28, R33 mają w szczególności zastosowanie ustalenia §19.
8. Dla terenu R19 mają w szczególności zastosowanie ustalenia § 22.


POPRZEDNIE Ogłoszenie 26 z 36
Powrót do kategorii: Sprzedam działkę
NASTĘPNE
Dodaj ogłoszenie

Aktualności

OK