30°C

11
Powietrze
Wspaniałe powietrze!

PM1: 5.36
PM25: 6.45 (25,82%)
PM10: 8.13 (16,27%)
Temperatura: 29.76°C
Ciśnienie: 1009.50 hPa
Wilgotność: 62.48%

Dane z 21.06.2021 15:15, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook

PODEJMIJ STUDIA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ!

13.09.2013

Dr Dorota Ostrowska - Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych w Ostrowi Mazowieckiej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku mieszczącego się przy ul. Rubinkowskiego 8 zaprasza do skorzystania z oferty edukacyjnej.

STUDIA LICENCJACKIE

Wydział Nauk Ekonomicznych kształci w Ostrowi Mazowieckiej już od 2002 roku. Na kierunku Ekonomia oferujemy Państwu takie oto specjalności:

 • Rachunkowość i system podatkowy

Specjalność tą wybierają studenci chcący poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą sfery rachunkowości i podatków. Student zapozna się zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości zarządczej i finansowej a także dotyczącymi materialnego prawa podatkowego i ordynacji podatkowej. Studenci po ukończeniu tej specjalności będą przygotowani do pracy w księgowości.

 • Ekonomika usług

Po zakończeniu tej specjalności absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach w kraju i za granicą. Posiada niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 • Administracja

Specjalność ta skierowana jest do studentów chcących podjąć pracę w szeroko rozumianej administracji, tj. w administracji rządowej i samorządowej, w organizacjach rządowych i pozarządowych, w różnego rodzaju instytucjach. Sprawnie funkcjonująca administracja czy to w sferze publicznej czy prywatnej jest podbudową dla rozwoju całej gospodarki.


 • Logistyka

Logistyka to zespół procesów planowania i kontroli w sferze składowania i przepływu, między innymi - towarów i wyrobów gotowych. W czasach szybkich przemian gospodarczych logistyka nabiera coraz większego znaczenia. Specjaliści od logistyki natychmiast „wchłaniani są" przez rynek pracy. Od nabytych przez nich w toku studiów umiejętności zależy sprawność działania przedsiębiorstwa każdego typu: produkcyjnego, handlowego czy usługowego.

STUDIA PODYPLOMOWE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczno-ekonomicznym, w tym roku obok studiów licencjackich o kierunku ekonomia, po raz pierwszy uruchamiamy studia podyplomowe o następujących profilach:

 • Kadry i  płace - praktyka stosowania

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do analizy i rozstrzygania problemów administracyjnych i decyzyjnych w procesie zarządzania kadrami. Wiedza ta pozwoli słuchaczom na praktyczną realizację etapów procesu kadrowego, m.in. z obszaru tworzenia regulaminów formalnych, zatrudniania, motywacji, ocen pracowniczych itd. Słuchacze studiów nabędą szereg umiejętności niezbędnych do oceny i analizy zjawisk i procesów zachodzących w procesie kadrowym. Szczególne znaczenie ma tu nabycie praktycznej umiejętności postępowania w sytuacjach problemowych i wypracowywaniu decyzji strategicznych przez kadrę kierowniczą.

 • Organizacja i zarządzanie w administracji samorządowej

Oferta skierowana jest do osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w administracji samorządowej.

 • Rachunkowość i podatki

Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego. Zajęcia będą prowadzone przez wybitnych prelegentów - praktyków (doradców podatkowych, radców prawnych), czołowych wykładowców z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego, którzy dzięki swojemu dydaktycznemu jak i praktycznemu doświadczeniu przekażą wiedzę, która ułatwi codzienną pracę, ale także przygotuje do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego. Adresatami studiów są osoby z wykształceniem wyższym bez względu na ukończony kierunek studiów, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, a przede wszystkim osoby pracujące, bądź też zamierzające podjąć pracę jako księgowi, doradcy podatkowi, pracownicy organów podatkowych i skarbowych, a także osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których poszerzona wiedza z tego zakresu jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji.

 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada obowiązek na pracowników służby BHP zatrudnionych na stanowisku inspektora, starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw BHP posiadania zawodu technika BHP lub wykształcenia o kierunku lub specjalizacji BHP albo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie BHP. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą i umiejętnościami w zakresie BHP. W trakcie studiów słuchaczom przedstawiane są informacje dotyczące nauki o bezpieczeństwie pracy, prawnych uwarunkowaniach zapobiegania zagrożeniom, metod analizy i oceny ryzyka zawodowego, metod badania wypadków, ich dokumentowania i profilaktyki, koszty bezpieczeństwa oraz czynnik ludzki w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych daje uprawnienia do pracy na stanowisku inspektora BHP w firmie i specjalisty z zewnątrz (umożliwia prowadzenie szkoleń i kursów BHP).

 • Zarządzanie w ochronie zdrowia

Słuchaczami mogą być osoby zarządzające i zatrudnione w zakładach opieki zdrowotnej oraz osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych NFZ, a także wszyscy zainteresowani podniesieniem swojej wiedzy i kwalifikacji w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia. Studia są także atrakcyjną ofertą dla osób pragnących zdobyć nowy i atrakcyjny zawód. Cele studiów to: profesjonalne przygotowanie kadry do efektywnego działania w zreformowanym systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz usystematyzowanie, aktualizacja i pogłębianie posiadanej wiedzy oraz przećwiczenie różnych, kontrowersyjnych niekiedy, rozwiązań będących koniecznością bieżącego i strategicznego zarządzania jednostkami ochrony zdrowia i ich rozliczaniem.

 • Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów do pełnienia ról kierowniczych w instytucjach i przedsiębiorstwach turystycznych oraz w hotelarstwie. W toku nauki słuchacze zapoznają się z prawnymi, organizacyjnymi, marketingowymi i psychospołecznymi uwarunkowaniami turystyki.

KURSY

Od bieżącego roku akademickiego, w odpowiedzi na szybko zmieniające się warunki pracy, rozszerzyliśmy ofertę edukacyjną o kursy. Oferta będzie aktualizowana w zależności od potrzeb rynkowych. Obecnie oferujemy:

1. Kurs obsługi programu FK SYMFONIA

Kurs dwudniowy, przeznaczony dla osób, które znają zasady rachunkowości i mają w planach rozpoczęcie kariery zawodowej w dziale księgowości. Celem kursu jest nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych w programie FK SYMFONIA.

2. Kurs obsługi programu PŁATNIK

Kurs jednodniowy, skierowany jest do osób przygotowujących się do pracy z programem Płatnik oraz zamierzających podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie praktycznego zastosowania tego programu z w działalności kadrowo-płacowej.

3. Kurs zamówienia publiczne dla początkujących

Kurs jednodniowy skierowany jest do osób początkujących i rozpoczynających pracę w komórkach ds. zamówień publicznych lub posiadających niewielkie doświadczenie w tym zakresie. Do zamawiających a także do każdego, kto chce nabyć lub poszerzyć wiedzę z tematu zamówień publicznych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają poszczególne etapy przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z wieloma wskazówkami i praktycznymi przykładami.

4. Kurs budowania zespołu

Kurs jednodniowy skierowany jest do obecnych i przyszłych menedżerów różnych korporacji. Kurs pomoże uczestnikom:

 • Poznać różny styl osobowości współpracowników i dostosowywać przekaz komunikacyjny do różnych sytuacji;
 • Rozpoznawać swój oraz innych osób styl komunikowania się;
 • Komunikować się zarówno w 4 oczy jak i w większym gronie (zespole, grupie)  na poziomie zadaniowym (komunikacja oparta na faktach) oraz na płaszczyźnie emocjonalnej (komunikacja oparta na relacjach);
 • Dbać o jasny, przejrzysty obieg informacji nie tylko w zespole, a także o prostotę i zwięzłość przekazu aby uniknąć nieporozumień;
 • Stosować parafrazę (weryfikacja pytań i przekazu informacji).


5. Kurs sprzedawca doskonały

Kurs jednodniowy, skierowany do wszystkich osób mających kontakt z klientem, zarówno indywidualnym jak instytucjonalnym. Pracujących nie tylko w instytucjach finansowych takich jak: banki, parabanki, zakłady ubezpieczeń, biura maklerskie itp., ale także w salonach samochodowych, sklepach itp. Kurs pomoże uczestnikom:

 • Odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego klienci nie wracają?
 • Poznanie głównych elementów profesjonalnej obsługi klienta;
 • Nabyć umiejętność nawiązania nici porozumienia z klientem;
 • Uporządkować zasad prawidłowej prezentacji siebie, firmy i jej produktów/usług;
 • Zamknięcie sprzedaży.


6. Kurs system zarządzania czasem

Kurs jednodniowy, skierowany do wszystkich osób, które chcą efektywniej zarządzać swoim czasem. Kurs pomoże uczestnikom:

 • Odpowiedzieć na pytanie: Co to znaczy być zorganizowanym i czy osobowość przeszkadza nam w organizowaniu czasu?
 • Nabyć umiejętność pracy z organizerem: spotkania, zadania, cele;
 • Analizować wykorzystanie czasu z punktu widzenia kosztów i zysków: złodzieje czasu;
 • Nabyć umiejętność delegowania zadań.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oferty na oficjalnej stronie internetowej www.wsfiz.edu.pl.
 
Kontakt do Dziekanatu
Wydziału Nauk Ekonomicznych
w Ostrowi Mazowieckiej:

Mgr Marta Leszczyńska - Kierownik Dziekanatu
tel. 29 746 88 30
ul. Rubinkowskiego 8
dziekanat.ostrow@wsfiz.edu.pl


Inne aktualności

OK