Zarejestruj
9°C
Materiał sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość

JUREK Leon Włodzimierz

Wiek: 68, miejsce zamieszkania: Mińsk Mazowiecki
Kandydat do Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
Okręg nr 1, KW Prawo i Sprawiedliwość (lista nr 10)

LEON WŁODZIMIERZ JUREK


Wykształcenie i kwalifikacje:

• Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, mgr inżynier
• Studia Podyplomowe Służby Cywilnej, Administracji, Zarządzania i Rozwoju Regionalnego
• Studia Podyplomowe – Polski samorząd w Unii Europejskiej: programy, fundusze, procedury.
• Studia Podyplomowe – Wycena nieruchomości
• Uprawnienia projektowe i budowlane


Praca zawodowa, działalność społeczna:

–  obecnie jako Z-ca Dyrektora Rejonu Energetycznego Mińsk Mazowiecki nadzoruję pod względem organizacyjnym i prawnym elektroenergetyczne inwestycje przyłączeniowe i modernizacyjne, w tym fotowoltaiczne i OZE
-   poprzednio pracowałem w samorządzie powiatowym na rzecz rozwoju powiatu oraz przy praktycznym  wdrażaniu unijnych funduszy strukturalnych i krajowych programów dofinansowania inwestycji drogowych
–  w poprzednich kadencjach byłem 2-krotnie P-cym Rady Miasta
–  byłem współzałożycielem  i Prezesem Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROMOTOR, działającym na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju przedsiębiorczości
-  byłem Prezesem Stowarzyszenia Współpracy Zagranicznej Miasta Mińsk Mazowiecki
-  jestem współautorem pierwszego programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi

Drodzy Mieszkańcy!
Dzięki posiadanym kwalifikacjom zawodowym i doświadczeniu w działalności samorządowej i społecznej, od lat skutecznie działam na rzecz rozwoju Naszego Miasta i podniesienia standardu życia mieszkańców Mińska Mazowieckiego. Jestem społecznikiem, jako rodowity mińszczanin odczuwam potrzebę i satysfakcję z działania na rzecz  mieszkańców Naszego Miasta.
Jeśli udzielicie Państwo poparcia mojej kandydaturze na radnego, to moje atuty - kompetencja, aktywność i skuteczność wykorzystam przy realizacji naszego programu wyborczego dla Miasta. Jest to program Mińsk Mazowiecki - miastem większych możliwości, którego strategicznym ale w pełni realnym celem jest osiągnięcie takiego poziomu rozwoju Miasta, w którym każdy mieszkaniec odczuwał będzie satysfakcję, że jest mińszczaninem.


Moje kwalifikacje zawodowe mogą być szczególnie przydatne w Radzie Miasta przy uchwalaniu i wdrażaniu takich celów naszego Programu dla Miasta jak:
• budowa południowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego
• efektywna realizacja inwestycji i programów społecznych przy maksymalnym wykorzystaniu unijnych i rządowych programów pomocowych
• wdrożenie programu Czyste Powietrze w mieście poprzez poprawę efektywności energetycznej, w tym termomodernizacji i instalacji fotowoltaicznych w budynkach,
• wspieranie przedsiębiorczości poprzez ulgi podatkowe dla  tworzących nowe miejsca pracy
• wspólna komunikacja autobusowa  miejsko-gminna, za kilka lat także autobusami elektrycznymi, co zmniejszy ilość aut osób dojeżdżających z okolicznych gmin do pracy poza miastem a parkujących teraz na ulicach miasta
• Dalsza modernizacja nie utwardzonych ulic, budowa parkingu i nowych miejsc parkingowych, poprawa organizacji ruchu, budowa ścieżek rowerowych, rozbudowa monitoringu wizyjnego
• W naszym okręgu wyborczym skutecznie dopilnuję pilnej modernizacji ulicy Osiedlowej na zatorzu oraz na osiedlu w zachodniej części centrum ulic: Kalinowskiej, Skarżyńskiego, Weneckiej, Florencji i Wiśniowej,  tak jak kilka lat temu doprowadziłem skutecznie do budowy ulicy Chochołowskiej, co dla wielu urzędników było jakoby niemożliwe ze względów prawnych

 Uważam, że bardzo istotne są także zadania ze sfery społecznej między innymi:

  •  wprowadzenie „przyjaznego urzędu” , pełna informacja i pomoc dla interesantów, jeden dzień w tygodniu urząd czynny do 20-tej
  •  wspieranie sportu zwłaszcza masowego, szkolnego oraz  stowarzyszeń sportowych, szersze udostępnienie obiektów sportowych dla mieszkańców
  •  budowa placów zabaw, pielęgnacja i rozszerzenie terenów zielonych
  •  ścisła współpraca z organizacjami pozarządowymi przy organizacji imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców
  •  kultywowanie tradycji narodowych, tożsamości kulturowej i regionalnej
  •  rozszerzenie Karty Dużej Rodziny
  •  publiczne przedszkole dla wszystkich
  •  wszechstronne wsparcie seniorów, pomoc dla osób niepełnosprawnych oraz żyjących w ubóstwie


Aby w pełni wykorzystać potencjał mieszkańców należy pobudzić aktywność mińszczan, zmienić sposób zarządzania Miastem poprzez bezwzględne stosowanie zasady służebnej roli samorządu i urzędników wobec mieszkańców, pełną jawność działania władz oraz współdecydowanie w istotnych sprawach dla ogółu mieszkańców.

Materiał sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość