25°C

19
Powietrze
Wspaniałe powietrze!
Oddychaj ile sił w płucach!

PM1: 8.82
PM25: 11.63 (46,53%)
PM10: 15.32 (30,64%)
Temperatura: 25.35°C
Ciśnienie: 1024.28 hPa
Wilgotność: 46.21%

Dane z 26.08.2019 12:15, airly.pl


facebook

O programie opieki nad zwierzętami, wspieraniu rodzin i podjęciu współpracy z Gminą Mińsk Mazowiecki - czyli VI sesja Rady Miasta w skrócie

14.03.2019
Radny Rady Miasta Mińsk Maz. Łukasz Lipiński

Corocznie Rada Miasta do 31 marca uchwala program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w naszym mieście.

– Zapewnienie na to środków przez wiele osób uznawane jest za rozrzutność, ale czy możemy i chcemy zignorować problem zwierząt bezdomnych, zwłaszcza że przewidziana kwota to promil naszego budżetu? Uważam, zresztą tak jak i pozostali członkowie Rady Miasta, że nie. Dlatego na realizacje programu przewidzieliśmy kwotę 140 tys. zł – relacjonuje specjalnie dla portalu minskmaz.com radny Łukasz Lipiński.

Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na:

  • 85 tys. zł – odławianie bezdomnych zwierząt, przetrzymywanie ich i umieszczanie w schronisku, obligatoryjną kastrację oraz sterylizację zwierząt w schronisku, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
  • 20 tys. zł – opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
  • 30 tys. zł – zapobieganie bezdomności kotów poprzez sterylizację albo kastrację wolno żyjących kotów,
  • 5 tys. zł – inne wydatki.

Cała uchwała znajduje się tutaj

– Istotną sprawą było także przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie partnerskiej współpracy z Gminą Mińsk Mazowiecki przy realizacji projektu „Mińsk Mazowiecki – miasto inteligentnych dzielnic”. Umowa partnerska jest niezbędna do podpisania umowy o dofinansowanie. Projekt zakłada, przy aktywnym udziale mieszkańców, opracowanie przyjaznych przestrzeni wspólnych, dzięki czemu polepszymy infrastrukturę społeczną oraz zintegrujemy mińszczan – przekonuje Łukasz Lipiński. – Dla mnie szczególnie ważne w tym projekcie będzie powstanie wzorcowej przestrzeni wspólnej na terenie po tzw. „barakach” na Serbinowie. Liczę, że razem z mieszkańcami zaplanujemy ten teren tak, że będzie on wizytówką naszego miasta na długie lata – dodaje.

W ramach projektu przewidywane są m.in.:

  • pikniki sąsiedzkie połączone z konsultacjami społecznymi,
  • hackaton – wspólne stworzenie aplikacji wspierającej mieszkańców w braniu udziału w życiu społeczno-kulturalnym miasta,
  • warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży dotyczące inteligentnych miast,
  • warsztaty Charette – specjalistyczne warsztaty, w których udział wezmą urbaniści, architekci oraz socjolodzy, aby opracować zalecenia do strategii wyznaczającej kierunki rozwoju dzielnicy,
  • warsztaty dla mieszkańców i ekspertów, po których zostanie przygotowana finalna koncepcja przestrzeni wspólnej.

Projekt będzie realizowany w latach 2019-2021, a jego wartość całkowita to 2.378.937,00 zł, w tym kwota dofinansowania to 2.136.657,00 zł – środki własne miasta wynoszą 242.280,00 zł, a środki gminy 0,00 zł.

Cała uchwała znajduje się tutaj

– Z ciekawych uchwał przyjęliśmy jeszcze „Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Mińsk Mazowiecki”. Na terenie naszego miasta stwierdzono przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 oraz PM 2,5, które mają bardzo negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzkie i sprzyjają zapaleniu górnych dróg oddechowych, wywołują alergie, astmę, pylicę, nowotwory płuc, gardła oraz krtani.  Dlaczego w Mińsku przekroczyliśmy dopuszczalne poziomy – niestety główną przyczyną jest emisja związana z indywidualnym ogrzewaniem budynków – czyli sami siebie zatruwamy – wyjaśnia Łukasz Lipiński. – Jako miasto chcemy z tym walczyć poprzez redukcję emisji tych pyłów o 40%, dlatego zwrócimy szczególną uwagę na uświadamianie mieszkańców, dlaczego tak ważne jest czym palimy i w czym. Zarazem chcemy zachęcać do wymiany np. starych kotłów grzewczych na nowoczesne wraz z informacją, jak uzyskać na nie dofinansowanie – dodaje.

Cała uchwała znajduje się tutaj

Na ostatniej Sesji Rady uchwalono również „Program Wspierania Rodziny Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2019-2021”. Jego celem głównym jest doskonalenie systemu wspierania rodziny na terenie naszego miasta. Finansowanie realizacji programu będzie się odbywało z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz budżetu Województwa Mazowieckiego.

Cała uchwała znajduje się tutaj.

W związku z wprowadzeniem w 2018 i 2019 r. zmian w komunikacji miejskiej w naszym mieście konieczne było utworzenie nowych przystanków na drogach gminnych. Wiązało się to ze zmianą lokalizacji już istniejących przystanków, powstaniu nowych oraz zmianą ich nazwy. Dlatego radni przyjęli uchwałę zmieniającą dotychczasową uchwałę w sprawie określenia przestanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Cała uchwała znajduje się tutaj

– Przyjęliśmy też uchwałę w sprawie udzielenia bonifikat w przypadku wnoszenia opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego stanowiska postojowego na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Wysokość bonifikaty wynosi 80% i jest analogiczna w stosunku do podobnej uchwały za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe – mówi Łukasz Lipiński.

Cała uchwała znajduje się tutaj

Relację z ostatniej sesji Rady Miasta można obejrzeć na YouTube:  


Inne aktualności

OK