Wirtualny Mińsk Mazowiecki

REKLAMA

POŁOŻENIE I HISTORIA

Położenie Historia Miejsca historyczne Zabytki Współpraca zagraniczna Herb, Flaga, Patron Środowisko

KULTURA

Mińsk w literaturze Miejski Dom Kultury Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Muzeum 7PUL Towarzystwo Pamięci 7PUL Mińskie Towarzystwo Muzyczne Tow. Przyjaciół Mińska Maz. Klub Żołnierski O. S. Ż.W. Miejska Szkoła Artystyczna Chóry Miejska Orkiestra Dęta Zespoły Taneczne Kino "Światowid"

POWIAT MIŃSKI

Ciekawostki historyczne Mapa powiatu Miejscowości powiatu Przydatne adresy i telefony Powiatowy Katalog Stron

Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego

 

ul. Okrzei 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel./fax: (0-25) 758-00-95

Strona WWW:   http://www.tpmm.org.pl

 

Dyżury członków Zarządu w poniedziałki w godz. 17.00-19.00. Sala wystawowa - zwiedzanie (okolicznościowych ekspozycji, w tym o dziejach miasta i okolic) w środy godz. 9.00-12.00 i czwartki 15.00-19.00 W sali wystawowej TPMM istnieje możliwość organizowania wystaw przez inne podmioty (osoby fizyczne i prawne).

 

Historia


Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego jest jednym z najstarszych stowarzyszeń społeczno-kulturalnych nie tylko na terenie miasta i powiatu mińskiego, ale i na wschodnim Mazowszu. Do życia zostało powołane 6 maja 1962 r. a zarejestrowane w Warszawie w dniu 10 czerwca tego roku. Inicjatorami utworzenia Towarzystwa było grono miejscowych intelektualistów, głownie nauczycieli i urzędników.

Warto dodać, iż w historii miasta było to drugie stowarzyszenie o takim charakterze, gdyż już przed wojna w 1938 r. działało Towarzystwo Przyjaciół Mińska.

Potrzeba powstania TPMM wynikała z konieczności ożywienia zainteresowania mińszczan przede wszystkim przeszłością miasta i powiatu mińskiego, ale także współczesnością.

Od samego początku członkowie władz TPMM realizowali wiernie i z ofiarnością cele statutowe głównie w działalności: odczytowej, wystawienniczej, fotoreporterskiej, archiwalno-bibliotecznej (gromadzeniu pamiątek, dokumentów i fotografii oraz księgozbioru) i wydawniczej oraz organizując sesje popularnonaukowe, w szczególności na temat dziejów najnowszych, ochronę zabytków kultury i dziedzictwa narodowego, a także współdziałając w upamiętnieniu miejsc walki i męczeństwa narodu polskiego.

W latach sześćdziesiątych stworzono podstawy działalności i osiągnięto pierwsze sukcesy, jak np. zorganizowanie z władzami powiatu sesji popularnonaukowej z okazji 100 lecia wybuchu Powstania Styczniowego, z której materiały wydano drukiem.

Największą aktywność i sukces TPMM osiągnęło w latach siedemdziesiątych. Istotny na to wpływ miał 550 jubileusz miasta (w 1971 r.). TPMM było inicjatorem wielu przedsięwzięć, m.in. wspólnie z Mazowieckim Ośrodkiem Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta zorganizowało pierwszą sesję historyczną na temat dziejów miasta. Jej pokłosiem była pierwsza i jedyna do dziś monografia miasta Dzieje Mińska Mazowieckiego 1421-1971.

W latach osiemdziesiątych w działalności nastąpił kryzys, który pod koniec tego dziesięciolecia pogłębił się do tego stopnia, że w 1991 r trzeba było reaktywować działalność stowarzyszenia. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był burmistrz miasta Zbigniew Grzesiak. Większość powołanego latem 1991 r. Zarządu działa z małymi zmianami personalnymi do chwili obecnej. Wraz z reaktywowaniem Towarzystwa nastąpiły korzystne zmiany, przede wszystkim wsparcie materialne TPMM ze strony mińskich władz samorządowych. To pozwoliło rozwinąć działalność, m.in. edytorską, wystawienniczą i archiwalną związano z gromadzeniem dokumentów i innych pamiątek z dziejów przeszłych i współczesnych oraz podejmowanie innych działań związanych np. z wyjaśnianiem "białych plam" z dziejów miasta i okolic.

W 30-lecie działalności, w 1992 r. rozpoczęto wydawanie Rocznika Mińskomazowieckiego - dotychczas jedynego wydawnictwa przedstawiające historię i teraźniejszość mińskiej "małej ojczyzny". Do 2003 r. ukazało się 10 zeszytów. TPMM wydało lub wsparło finansowo publikacje opowiadań znanego prozaika i literata Tadeusza Chróścielewskiego oraz miejscowego poetę Krzysztofa Szczypiorskiego. W 2000 r. wydano pierwszy album o mieście Mińsk Mazowiecki na dawnej pocztówce.

Wydawnictwa TPMM są ważnym miejscem upowszechniania dorobku Towarzystwa i promocji miasta i regionu. Są one dostępne poza Mińskiem, gdyż TPMM rozsyła je do najważniejszych bibliotek w kraju, w tym do Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.

Każdego roku TPMM jest organizatorem kilku wystaw okolicznościowych. Szczególną aktywność przejawia podczas Dni Mińska organizowanych w okolicach 29 maja każdego roku na pamiątkę nadania praw miejskich w 1421 r. przez księcia mazowieckiego Janusza I.

W ostatnim czasie wymienić należy odnotować zaangażowanie TPMM w organizowanie dwóch sesji popularnonaukowych z okazji 80 rocznicy Bitwy Warszawskiej (wspólnie z Mazowieckim Towarzystw Kultury i Mazowieckim Ośrodkiem Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta oraz sesję AK-wską, wspólnie ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK.

Podjęto współpracę z organizacjami pozarządowymi, w tym z kombatantami i młodzieżą szkolną, m.in. fundowano tablice pamiątkowe i zorganizowano edycje konkursów historycznych Czy znasz swoje miasto. Na uwagę zasługuje rozwijająca się współpraca z Mazowieckim Towarzystwem Kultury.

W ostatnim okresie nastąpił radykalny wzrost zbioru bibliotecznego - liczącego ponad 1700 woluminów, a zbiory archiwalne wzrosły kilkunastokrotnie. Jest to bogata baza dla podejmowanych prac badawczych i publicystycznych.

Prężna działalność TPMM, tak dobrze widoczna w ciągu ostatniej dekady spowodowała, iż stało się ono istotną placówką w krajobrazie kulturowym miasta i powiatu mińskiego.

 

Organizacja


TPMM działa na podstawie Statutu zatwierdzonego w dniu 4 kwietnia 1979 r. przez Wydział Spraw Wewnętrznych Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, a znowelizowanego trzykrotnie, w 1992, 1999 i 2003 r.

Podstawowym celem i zadaniem TPMM jest w szczególności:

 • szerzenie wśród społeczeństwa znajomości historii miasta i powiatu mińskiego (znanego w I połowie XIX w. jako stanisławowskiego, a po powstaniu styczniowym, od 1868 r. jako nowomińskiego),
 • budzenia zamiłowania do lokalnej tradycji,
 • poszanowania do pamiątek i zabytków przeszłości,
 • oraz podejmowanie wszelkich działań zmierzających do rozwoju kulturalnego i oświatowego mieszkańców miasta i okolic.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych

 • Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel RP
 • Członkiem wspierającym, może być każda osoba fizyczna lub prawna, organizacja albo instytucja, która zamierza popierać działalność TPMM i zadeklaruje składkę lub inną formę poparcia
 • Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie, osobom zasłużonym dla Towarzystwa.

Władzami Towarzystwa są:

 • Walne Zgromadzenie członków
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna

Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.
Obecny Zarząd TPMM XII kadencji został wybrany 22 maja 2004 r. i przedstawia się następująco:

 • Janusz Kuligowski - prezes
 • Tomasz Adamczak - wiceprezes
 • Lilla Kłos - wiceprezes
 • Marek Nowicki - sekretarz
 • Leontyna Sprzątczak - skarbnik

Członkowie:

 • Elżbieta Janke
 • Stanisław Ciszkowski
 • Piotr Nowicki
 • Grzegorz Sosnowski

Komisja Rewizyjna funkcjonuje w składzie:

 • Krzysztof Szczypiorski
 • Jerzy Anuszewski
 • Henryk Szymański

Od 2002 r. TPMM posiada swój sztandar, ufundowany z okazji 40-lecia istnienia. Z okazji tego jubileuszu wydano również "Rocznik" z. 9, jednodniówkę i wybito medal pamiątkowy.

 

Publikacje Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego:

 • MATERIAŁY SESJI POPULARNONAUKOWEJ z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego i 20. rocznicy PRL, Mińsk Mazowiecki 1964. - 81 s.
 • KRONIKA DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MIŃSKA MAZOWIECKIEGO 1961-1983, Mińsk Mazowiecki 1985 (oprac. Sadomska Leokadia). - 19 s.
 • ROCZNIK MIŃSKOMAZOWIECKI, zeszyt 1, Mińsk Mazowiecki 1992-1993 (wszystkie dotychczasowe zeszyty pod red. Kuligowskiego Janusza i Szczypiorskiego Krzysztofa), - 56 s.; Roczniki zawierają artykuły upowszechniające historię, tradycję, kulturę oraz czasy współczesne miasta i powiatu mińskiego. Publikowane są również biogramy zasłużonych osób.
 • CHRÓŚCIELEWSKI Tadeusz, HISTORYIA PRAWDZIWA o tym jak król Zygmunt Waza wraz z królową Konstancja pamięć wiernego syna Rzeczypospolitej podkanclerza de Minsko Mińskiego w jego rodzinnym mieście uroczyście uczcili, Mińsk Mazowiecki [1993] - 20 s.
 • KORDACZUK Sławomir, KULIGOWSKI Janusz, MIŃSK W POCZTÓWCE (katalog wystawy), Pałac w Mińsku Mazowieckim 28.05. - 11.06.1993 - 13 s. nlb.
 • ROCZNIK MIŃSKOMAZOWIECKI, zeszyt 2, Mińsk Mazowiecki 1994 - 253 s.
 • ROCZNIK MIŃSKOMAZOWIECKI, zeszyt 3, Mińsk Mazowiecki 1995-1996 - 271s.
 • CHRÓŚCIELEWSKI Tadeusz, Dwa opowiadania, Mińsk Mazowiecki, 1997 - 95 s. (Poeta generał Franciszek Dzierżykraj Morawski jego czyny, jego smutki i w Mińsku zenit twórczy, Generał Haller i pani gospodyni od pana Dolińskiego) - publikacja wydano z okazji 35 - lecia TPMM.
 • ROCZNIK MIŃSKOMAZOWIECKI, zeszyt 4, cz. I i II, Mińsk Mazowiecki 1997-1998 - 395 s.
 • ROCZNIK MIŃSKOMAZOWIECKI, zeszyt 5, Mińsk Mazowiecki 1999 - 194 s.
 • SZCZYPIORSKI Krzysztof, WIZERUNEK, Mińsk Mazowiecki 1999, - 65 s.; Tomik poetycki - wiersze
 • ROCZNIK MIŃSKOMAZOWIECKI, zeszyt 6 (wydanie specjalne z okazji 80. Rocznicy Bitwy Warszawskiej, Mińsk Mazowiecki 2000 - 85 s.
 • SZCZYPIORSKI Krzysztof, SMUTNO MI, Mińsk Mazowiecki 2000 - 56 s.; Tomik poetycki - wiersze
 • KULIGOWSKI Janusz, DZIENIO Mariusz , MIŃSK MAZOWIECKI na dawnej pocztówce, Mińsk Mazowiecki 2000 - 88 s.: fot.; Wydawnictwo albumowe prezentujący zbiór dawnych mińskich pocztówek.
 • SZCZYPIORSKI Krzysztof, STOJĘ NAD SREBNĄ, Wybór wierszy ze wstępem W. Smaszcza, Mińsk Mazowiecki 2001 - 62 s.; Wydano z okazji 580 rocznicy lokacji miasta Mińska Maz.
 • ROCZNIK MIŃSKOMAZOWIECKI, zeszyt 7, (wydanie specjalne z okazji 80. Rocznicy Bitwy Warszawskiej, Mińsk Mazowiecki 2001 - 168 s.; fot.
 • ROCZNIK MIŃSKOMAZOWIECKI, zeszyt 8, 580. Lat miasta Mińska Mazowieckiego. Mińsk Mazowiecki 2001 - 306 s.
 • MIŃSK MAZOWIECKI - POCZTÓWKI. Pierwsza edycja 8 pocztówek z widokami miasta Mińska Mazowieckiego wydanych z okazji 580 rocznicy lokacji miasta. Mińsk Maz. 2001.
 • ROCZNIK MIŃSKOMAZOWIECKI, zeszyt 9, 50 lat Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim, 40 lat TPMM. Mińsk Mazowiecki 2002 - 216 s.
 • 40 lat Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego (1962-2002). Jednodniówka TPMM, Mińsk Mazowiecki, 10 czerwca 2002 r. - 11 s.: fot.
 • ROCZNIK MIŃSKOMAZOWIECKI, zeszyt 10, znaczna część poświęcona dziejom Obwodu ZWZ/AK "Mewa-Jamnik-Kamień", dotąd niepublikowanych. Mińsk Mazowiecki 2003 - 218 s.
 • ROCZNIK MIŃSKOMAZOWIECKI, zeszyt 11, Mińsk Mazowiecki 2003/2004 - 230 s.
 • MIŃSK MAZOWIECKI - POCZTÓWKI. Dawny Mińsk Mazowiecki w grafice Marka Chabrowskiego. Edycja 10 pocztówek z okazji 60 rocznicy wyzwolenia miasta. Mińsk Mazowiecki 2004.

Jednym z podstawowych celów statutowych TPMM jest gromadzenie pamiątek związanych z dziejami miasta i powiatu mińskiego dla przyszłego muzeum miejskiego. Dlatego TPMM zainteresowane jest pozyskiwaniem wszelkich dokumentów archiwalnych, fotografii, druków okolicznościowych i różnych publikacji nie tylko w formie oryginalnej lecz i reprodukcji. Posiadaczy takich pamiątek prosimy o kontakt.

Oprac. red. J. Kuligowski

Źródło: Strona WWW Urzędu Miasta
Niniejszy serwis jest strona prywatną i nie jest oficjalną stroną miasta Mińsk Mazowiecki. Wszystkie treści i komentarze napisane przez użytkowników są ich własnością, autor serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Ta strona wykorzystuje cookies więcej informacji

Autor serwisu: Leszek Siporski © 2003-2011
Designed by: MindOpen

PRZYJACIELE SERWISU

CS dyziek.com ranczo.org Elitmat Rectime sNik
Wydrukowano ze strony "Wirtualny Mińsk Mazowiecki" www.minskmaz.com w dn. 2014-09-30 19:50:32 z adresu IP: 54.198.185.156